Isikuandmete töötlemine

SA Eesti Tervishoiu Pildipank on asutatud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum poolt 2006.a. eesmärgiga pakkuda tervishoiuteenuse osutajatele võimalust digitaalsete diagnostiliste piltide arhiveerimiseks ja kuvamiseks. Tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus säilitada tervishoiuteenuse osutamisel tehtud diagnostilisi pilte 30 aastat ning Pildipank pakub piltide arhiveerimise ja kuvamise teenust selle kohustuse täitmiseks. Pildipangas arhiveeritavate andmete vastutav töötleja on tervishoiuteenuse osutaja, kes andmed arhiveerimiseks saatis. Arhiveerimise teenuse pakkujana on Pildipank arhiveerimiseks saadetud piltide ja nendega seotud muude isikuandmete volitatud töötleja.

Alates 01.09.2014 on Pildipank ka Tervise Infosüsteemi volitatud töötleja ning kõigil tervishoiuteenuse osutajatel on kohustus saata tervishoiuteenuse osutamise käigus tehtud DICOM formaadis pildid Pildipanka.

Pildipangas olevaid pilte on tervishoiuteenuse osutamiseks õigus välja küsida nii sellel tervishoiuteenuse osutajal, kes pildi Pildipanka saatis, kui ka teistel tervishoiuteenuse osutajatel, kellel arhiveeritud pilti on patsiendi raviks vaja. Selline tsentraliseeritud arhiveerimisteenus aitab ära hoida tarbetute kordusuuringute tegemist, võimaldab kiirelt patsiendi raviks küsida konsultatsiooni kolleegidelt ning aitab ka tervishoiusüsteemis tervikuna kokku hoida piltide arhiveerimise lahendustele tehtavat kulu.

Pildipank töötleb Teie isikuandmeid, kui

 • Pildipanka saadetakse või Pildipangast küsitakse välja Teie pilt - piltide arhiveerimise teenuse osutamise käigus töötleb Pildipank järgmisi isikuandmeid (kuid alati mitte kõiki allpool toodud andmeid):
  • patsiendi isiku tuvastamiseks vajalikud andmed (nimi, isikukood);
  • uuringu saatekirja andmed (uuringu tellija nimi, arstikood ja asutus, uuringu tellimise põhjus (sh diagnoos) ja tellitava uuringu kirjeldus);
  • andmed tehtud uuringu kohta (uuringu liik, tegemise aeg ja koht);
  • uuringu käigus tehtud pildid;
  • uuringu vastuse andmed (vastuse andja nimi, arstikood ja asutus, pildi kirjeldus ja diagnoos).
 • saadate Pildipangale selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse - kasutame isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui meile on saadetud kiri, millele saab vastata teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid kui kirja saatjat.
 • kandideerite meile tööle - lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et Teie soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid.
 • külastate meie veebilehte - külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Säilitame neid andmeid viis ööpäeva. Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega.

Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

Isikuandmetega seotud rikkumine

 • Kui Pildipangas on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu Teie õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada ja edasised rikkumised ära hoida.
 • Kui isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib Teie õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka Teid. Teavitamise eesmärk on võimaldada Teil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid tekkinud olukorra leevendamiseks.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Andmesubjektina on Teil õigus:

 • tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud;
 • taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
 • nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist;
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
 • esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

Kuna Pildipank on arhiveerimiseks saadetud andmete volitatud töötleja ning ei vastuta arhiveerimiseks saadetud andmete õigsuse, õiguspärasuse jms eest ning ei saa seda kontrollida, siis andmesubjekti õigusi saate Te teostada, pöördudes selle tervishoiuteenuse osutaja poole, kes pildi on arhiveerimiseks saatnud. Selleks saatke vastavale tervishoiuteenuse osutajale digitaalselt allkirjastatud taotlus. Kui olete nendes küsimustes avalduse esitanud Pildipangale, siis edastame Teie avalduse ise lahendamiseks vastavale tervishoiuteenuse osutajale.

Pildipank ise saab Teile anda soovi korral andmed selle kohta, milline tervishoiuteenuse osutaja ja millal on Teie kohta arhiveeritud pilte vaadanud. Selleks esitage Pildipangale digitaalselt allkirjastatud taotlus e-kirja teel abi@pildipank.ee.

Täpsem juhend on leitav aadressilt:
http://pub.e-tervis.ee/manuals/Pildipanga%20juhised%20patsiendile/1

Vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustada riiklikku julgeolekut;
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas e-posti aadressile info@pildipank.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).

Pildipank austab Teie privaatsust ning teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.Tagasi avalehele